Aktualizacja stanów 2024-06-25 09:37:27

Ogólne Warunki Sprzedaży

Wydanie 1, 28.06.2022

  §1. Postanowienia ogólne

 • 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy towarów oraz usług, których sprzedawcą jest ADANEX SP. Z O.O. siedziba: 44-310 Radlin, ul. Odległa 117, Polska,

  forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, nr KRS: 0000126264, NIP:647-22-84-189,(dalej: „Sprzedający”).

 • 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę.
 • 3. Niniejsze OWS mają zastosowanie, jeżeli drugą stroną umowy (dalej: „Kupujący”) jest przedsiębiorca w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
 • 4. Niniejsze OWS wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych lub ustalanych przez Kupującego.
 • 5. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami niniejszych OWS w zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
 • 6. Niniejsze OWS są publikowane są na stronie internetowej Sprzedającego: www.zamówienia.adanex.pl.
 • Ta strona wykorzystuje pliki cookies do poprawnego działania procesu logowania i zamówień. Więcej o wykorzystaniu plików Cookies dowiesz się w naszej Polityce Prywatności